# Ημ/νία Υποβολής Παρατηρήσεις Σχετικά Αρχεία
31 20 Ιουν 2019 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απευθείας ανάθεση της κατεπείγουσας προμήθειας πλαστικών σάκων αποκομιδής απορριμμάτων.

PDF icon Λήψη ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΣΑΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ.pdf (121.84 KB), Αρχείο Λήψη ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ.docx (16.09 KB), PDF icon Λήψη 24ΔΠ_2019-ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΑΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ_ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ (ΟΡΘΗ).pdf (217.4 KB)
32 12 Ιουν 2019 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας

PDF icon Λήψη ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ.pdf (642.26 KB), PDF icon Λήψη ΜΕΛΕΤΗ 4ΤΥ 2019.pdf (569.53 KB), Αρχείο Λήψη ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ.docx (28.52 KB)
33 10 Ιουν 2019 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Περίληψη διακήρυξης εκδήλωσης ενδιαφέροντος & όροι διακήρυξης διενέργειας δημοπρασίας για την μίσθωση ακινήτου το οποίο θα χρησιμοποιηθεί για τη στέγαση Κέντρου Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων – ΚΑΠΗ περιοχής Πρασίνου Λόφου.

 

PDF icon Λήψη ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΚΑΠΗ-2019.pdf (582.14 KB)
34 07 Ιουν 2019 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Απευθείας ανάθεση της κατεπείγουσας προμήθειας ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για το Ν.Π.Δ.Δ. «Ο.Π.Α.Κ.Μ.»

PDF icon Λήψη ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΟΠΑΚΜ.pdf (202 KB), PDF icon Λήψη ΜΕΛΕΤΗ 7-2019.pdf (224.54 KB), PDF icon Λήψη ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ.pdf (576.91 KB)
35 03 Ιουν 2019 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Προμήθεια χρωμάτων για τις ανάγκες του Δήμου

PDF icon Λήψη ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΑΔΑΜ.pdf (2.13 MB), PDF icon Λήψη ΜΕΛΕΤΗ.pdf (765.61 KB), Microsoft Office document icon Λήψη ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ.doc (54 KB), Microsoft Office document icon Λήψη ΕΝΤΥΠΟ ΤΕΥΔ.doc (223 KB)
36 30 Μάιος 2019 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Προκήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού (κάτω των ορίων) μέσω ΕΣΗΔΗΣ για την προμήθεια ειδών καθαριότητας, ειδών σάρωσης και απολυμαντικών υλικών για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου και των Νομικών Προσώπων του

PDF icon Λήψη ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ.pdf (125.54 KB), PDF icon Λήψη ΠΡ01-2019-ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ.pdf (393.7 KB), PDF icon Λήψη ΜΕΛΕΤΗ 01-2019 ΟΠΑΚΜ.pdf (224.04 KB), Αρχείο Λήψη ΕΝΤΥΠΟ ΤΕΥΔ.docx (58.59 KB), PDF icon Λήψη ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ.pdf (2.15 MB), PDF icon Λήψη 01-2019 (ΟΡΘΗ).pdf (269.13 KB), PDF icon Λήψη 1ΔΠ-2019.pdf (234.38 KB), PDF icon Λήψη 04-2019 (ΟΡΘΗ).pdf (403.33 KB), PDF icon Λήψη 2ΔΠ-2019.pdf (237.43 KB)
37 20 Μάιος 2019 Πρόσκληση για την υποβολή αιτήσεων

Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για την άσκηση ενός (1) υποψηφίου δικηγόρου στο Δήμο Ηρακλείου Αττικής

PDF icon Λήψη ΠΡΟΚΉΡΥΞΗ ΑΣΚΟΥΜΕΝΟΙ.pdf (218.6 KB), PDF icon Λήψη ΑΙΤΗΣΗ ΑΣΚΟΥΜΕΝΟΥ.pdf (616.09 KB)
38 15 Μάιος 2019 Ανακοίνωση για διαγωνισμό

Νέα ανακοίνωση για τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την "Προμήθεια κάδων απορριμμάτων"

PDF icon Λήψη ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ (ΝΕΑ).pdf (44.19 KB)
39 09 Μάιος 2019 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Διακήρυξη για την μίσθωση του κυλικείου του 5ου Δημοτικού Σχολείου

PDF icon Λήψη ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ για μίσθωση του κυλικείου του 5ου Δημοτικού Σχολείου Δήμου Ηρακλείου Αττικής.pdf (57.65 KB), PDF icon Λήψη diakhryksh kylikeio 5 dhmotikou.pdf (125.42 KB)
40 06 Μάιος 2019 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Διακήρυξη ανοικτής συνοπτικής διαδικασίας για την σύναψη δημοσίας συμβάσης μελέτης κάτω των ορίων του ν.4412/16 με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής, με σκοπό την επιλογή αναδόχου για την εκπόνηση της Μελέτης «Ενεργειακής αναβάθμισης αθλητικών εγκαταστάσεων και κτιρίων» προυπ.59.879,93€ (πλέον Φ.Π.Α.24%)

PDF icon Λήψη 1.ΜΕΛΕΤΗ - ΠΡΟΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΜΟΙΒΗΣ ΕΝΕΡΓ. ΜΕ_.pdf (349.78 KB), PDF icon Λήψη 2. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ & ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ.pdf (706.88 KB), Microsoft Office document icon Λήψη 3.ΤΕΥΔ.doc (116.5 KB), Microsoft Office document icon Λήψη 4.ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ.doc (164.5 KB)