Φόρμα αναζήτησης

Κοινωνία

Ο Δήμος Ηρακλείου Αττικής εκπονεί για πρώτη φορά ολοκληρωμένο Σχέδιο Αστικής Προσβασιμότητας (Σ.Α.Π.) προκειμένου να βελτιώσει τις υποδομές της πόλης (οδικό δίκτυο, πεζοδρόμια, κοινόχρηστοι χώροι, δημοτικά κτίρια) στην κατεύθυνση της καλύτερης και ασφαλέστερης κυκλοφορίας και πρόσβασης για τα άτομα με κινητικά προβλήματα. Συγκεκριμένα, το Σχέδιο υποδεικνύει παρεμβάσεις και διαμορφώσεις που θα μπουν στον τεχνικό σχεδιασμό της δημοτικής αρχής την επόμενη περίοδο και τα οποία θα κάνουν πιο εύκολη την καθημερινή μετακίνηση και πρόσβαση στην πόλη για ΑμΕΑ, ηλικιωμένους κ.α.

διαβάστε περισσότερα

Έχοντας υπόψη:

1. Την αρ. 79881/3445/1984 (ΦΕΚ 862/Β/84) Απόφαση Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ.

2. Το άρθρο 12 του Ν. 1337/83 και ειδικότερα της παρ. 5 όπως συμπληρώθηκαν με τον Ν. 2242/1994 (ΦΕΚ 162/Α/03.10.1994)

3. Την αριθμ. 93027/7188/1994 (ΦΕΚ 877/Β/25.11.94) Απόφαση Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ , όπως τροποποιήθηκε με την Εγκ. ΔΤΕ/22820/34/97.

ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ

Οι κύριοι και νομείς των ακινήτων εντός των ορίων της προς επέκταση περιοχής «Μαγκουφάνα Φιξ» του Δήμου Ηρακλείου Αττικής, να προσέλθουν στο Δημοτικό κατάστημα τις εργάσιμες μέρες και ώρες με σκοπό:

διαβάστε περισσότερα

Ο Δήμος Ηρακλείου Αττικής, κατ΄ εφαρμογή της § 2 του άρθρου 79 του Ν.3463/06, καλεί σε δημόσια διαβούλευση τους αρμόδιους κοινωνικούς και επαγγελματικούς φορείς και ομάδες πολιτών, να καταθέσουν τις παρατηρήσεις και τις προτάσεις τους, για το παρακάτω θέμα :

Εφαρμογή του ΣΒΑΚ στην οδό Μ. Κοτοπούλη  με σκοπό την

διαβάστε περισσότερα

Ο Δήμος Ηρακλείου Αττικής, κατ΄ εφαρμογή της § 2 του άρθρου 79 του Ν.3463/06, καλεί σε δημόσια διαβούλευση τους αρμόδιους κοινωνικούς και επαγγελματικούς φορείς και ομάδες πολιτών, να καταθέσουν τις παρατηρήσεις και τις προτάσεις τους, για το παρακάτω θέμα :

Εφαρμογή του ΣΒΑΚ στην περιοχή της οδού Κανάρη (σύνορα με Μεταμόρφωση) με σκοπό την

διαβάστε περισσότερα

Ο Δήμος Ηρακλείου Αττικής, κατ΄ εφαρμογή της § 2 του άρθρου 79 του Ν.3463/06, καλεί σε δημόσια διαβούλευση τους αρμόδιους κοινωνικούς και επαγγελματικούς φορείς και ομάδες πολιτών, να καταθέσουν τις παρατηρήσεις και τις προτάσεις τους, για το παρακάτω θέμα :

Κατάργηση της εκ περιτροπής στάθμευση στο τμήμα της οδού Τεμπών, μεταξύ των οδών Αγ. Νεκταρίου και Δεκελείας, και θεσμοθέτησή της αποκλειστικά στο νότια παρειά της οδού για το τμήμα της αυτό (εμπίπτει στην § 1 του άρθρου 79 του Ν. 3463/06).

διαβάστε περισσότερα

Αναρτάται απόφαση επανεπιβολής της ρυμοτομίας, σε συμμόρφωση προς τις υπ’ αριθ. 3290/2005 και 19052/2009 αποφάσεις του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθήνας, σε ακίνητα που ρυμοτομούνται για τη δημιουργία κοινοχρήστου χώρου – πρασίνου (Ο.Τ. 445) φερόμενων ιδιοκτησιών, στη συμβολή των οδών Πρασ. Λόφου, Διστόμου και Μαινάλου στην περιοχή ρέμα Πλάτωνος της Π.Ε. 2 Πράσινος Λόφος για υποβολή τυχόν ενστάσεων.

Οι αποφάσεις και τα σχέδια:

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΣ

διαβάστε περισσότερα

Ο Δήμος Ηρακλείου Αττικής ξεκινά την εκπόνηση του τοπικού Σχεδίου Αστικής Προσβασιμότητας και ζητά από τους κατοίκους της πόλης να πάρουν μέρος στη διαβούλευση συμπληρώνοντας το σχετικό ερωτηματολόγιο. 

διαβάστε περισσότερα

Με στόχο να εμπλουτίσει τα προσφερόμενα προγράμματα εκπαίδευσης ενηλίκων με ενότητες που συνδέονται με το τοπικό αλλά και το ευρύτερο περιβάλλον, ο Δήμος Ηρακλείου Αττικής σκοπεύει να διοργανώσει Κύκλους Εκπαίδευσης και Διαλόγου, σύμφωνα με τις ανάγκες που δημιουργούν οι ραγδαίες μεταβολές της εποχής μας.

διαβάστε περισσότερα

Έχοντας υπόψη:

1. Την αρ. 79881/3445/1984 (ΦΕΚ 862/Β/84) Απόφαση Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ.

2. Το άρθρο 12 του Ν. 1337/83 και ειδικότερα της παρ. 5 όπως συμπληρώθηκαν με τον Ν. 2242/1994 (ΦΕΚ 162/Α/03.10.1994)

3. Την αριθμ. 93027/7188/1994 (ΦΕΚ 877/Β/25.11.94) Απόφαση Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ , όπως τροποποιήθηκε με την Εγκ. ΔΤΕ/22820/34/97.

4. Την 140/27-07-2022 απόφαση Δ.Σ. Δήμου Ηρακλείου Αττικής.

ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ

διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η ερεύνα έληξε. Σας ευχαριστούμε για τη συμμετοχή.

Ο Δήμος Ηρακλείου Αττικής εκπονεί το Σχέδιο Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (ΣΦΗΟ). Βασικός σκοπός αυτού του σχεδίου είναι ο προγραμματισμός της χωροθέτησης δημοσίως προσβάσιμων σημείων επαναφόρτισης Η/Ο κανονικής ή υψηλής ισχύος και θέσεων στάθμευσης, ώστε να προωθηθεί η ηλεκτροκίνηση, που είναι η λιγότερο ρυπογόνος μορφή ιδιωτικής μετακίνησης. 

διαβάστε περισσότερα