Υποδομών και Τεχνικών Έργων, Ηλίας Μοσχονάς, τηλ. 2132000222

Αρμοδιότητες:

α.  Τεχνικών έργων και ιδίως την εποπτεία και ευθύνη της Διεύθυνσης Πολεοδομίας και Τεχνικών Υπηρεσιών και των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου και συγκεκριμένα: του Τμήματος Έκδοσης Οικοδομικών Αδειών και Ελέγχου Κατασκευών, του Τμήματος Πολεοδομικών Εφαρμογών, του Τμήματος Κτιριακών Έργων και Έργων Κοινόχρηστων Χώρων, του Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων και Αδειοδότησης Εγκαταστάσεων και του Τμήματος Υποδομών, Συγκοινωνιών και Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων.

β. Την εποπτεία και ευθύνη του Πολεοδομικού Σχεδιασμού και συγκεκριμένα των αρμοδιοτήτων πολεοδομίας, χωροταξίας και χρήσεων γης, Πολεοδομικών Μελετών, Τοπογραφικών Εφαρμογών, Οικοδομικών Αδειών και ελέγχου, Αυθαιρέτων, Τεχνικού Αρχείου – Γραμματείας.

γ. Σχεδιασμός και εφαρμογή πολιτικών εξοικονόμησης ενέργειας και αξιοποίησης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας.

δ. Εποπτεία, ευθύνη και συντονισμό των θεμάτων που σχετίζονται με τη λειτουργία, τη συντήρηση κ.λ.π. των παιδικών χαρών και των συναφών χώρων, που λειτουργούν στα όρια ευθύνης του Δήμου.

ε. Τέλεση Πολιτικών Γάμων.

Ο κ. Μοσχονάς Ηλίας ορίζεται Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

Κοινωνικής Μέριμνας και ΥγείαςΓιώργος Οικονομίδης, τηλ. 2132000271

Αρμοδιότητες:

α. Εποπτεία του Αυτοτελούς Γραφείου Διοικητικής Βοήθειας.

β. Δημοσιοποίηση των δραστηριοτήτων, λειτουργιών του Δήμου και των Νομικών Προσώπων, καθώς και των αποφάσεων που λαμβάνονται από τα θεσμικά όργανα.  

γ. Ενημέρωση πολιτών για τις δραστηριότητες, προγράμματα, υπηρεσίες που απευθύνονται προς αυτούς από το Δήμο και τα Νομικά Πρόσωπα. 

δ. Εποπτεία Κοινωνικής Υπηρεσίας και Υπηρεσιών Υγείας – Πρόνοιας.

ε. Κοινωνική Αλληλεγγύη –Προστασία Ευπαθών Ομάδων.

στ. Σχεδιασμός Πολιτικής τελών και εισφορών για την ανακούφιση των ευπαθών, κοινωνικά και οικονομικά ομάδων.

ζ. Εθελοντισμός.

στ. Τέλεση Πολιτικών Γάμων.

Οικονομικών ΥπηρεσιώνΜαριάννα Ζούρου, τηλ. 2132000120

Αρμοδιότητες:

α. Την εποπτεία και ευθύνη των οικονομικών και των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου και συγκεκριμένα: του Τμήματος Προϋπολογισμού και Λογιστηρίου, του Τμήματος Εσόδων και Περιουσίας (εκτός του Γραφείου Κοιμητηρίου), Τμήματος Ταμείου και του Τμήματος Προμηθειών. 

β.  Εποπτεία και συντονισμό των υπηρεσιών σχετικά με την υποβολή των προτάσεων τους για την κατάρτιση του Προϋπολογισμού. Παρακολούθηση της υλοποίησης του Προϋπολογισμού καθώς και την επιμέλεια των τρίμηνων αναφορών παρακολούθησης του Προϋπολογισμού και συναφών στατιστικών αναφορών που απευθύνονται σε όργανα του Δήμου ή στα αρμόδια υπουργεία και φορείς.

γ. Να συνυπογράφει τους βεβαιωτικούς καταλόγους και τα χρηματικά εντάλματα πληρωμής των δαπανών, καθώς και όλα τα έγγραφα, αποφάσεις, δικαιολογητικά και πράξεις σχετικά με την οικονομική υπηρεσία.

δ. Εποπτεία και Ευθύνη του Τμήματος Αδειοδοτήσεων και ρύθμισης Εμπορικών δραστηριοτήτων. Επίσης την αρμοδιότητα για τη σφράγιση των Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος που λειτουργούν χωρίς άδεια, σύμφωνα με το άρθρο 80 παρ. 6 του Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ. όπως ισχύει).

ε. Σχεδιασμός πολιτικών διαχείρισης και αξιοποίησης της Δημοτικής Περιουσίας. 

στ. Εποπτεία και ευθύνη επί των θεμάτων σε εκτέλεση και εφαρμογή του Π.Δ. 113/2010.

ζ. Διαφάνεια και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση καθώς και τη λειτουργία του Προγράμματος Διαύγεια.

ζ.  Τέλεση Πολιτικών Γάμων.

Η κ. Ζούρου Μαριάννα ορίζεται Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής. 

Αστικής ΑνάπτυξηςΝίκος Σπυρόπουλος, τηλ. 2102830374

Αρμοδιότητες

α. Την ευθύνη της καθαριότητας όλων των κοινόχρηστων χώρων της εδαφικής περιφέρειας του Δήμου, της αποκομιδής και διαχείρισης των απορριμμάτων, ανακυκλώσιμων υλικών και αποβλήτων, και της οργάνωσης και διάθεσης των μέσων και του ανθρώπινου δυναμικού που απαιτούνται κάθε φορά σε κεντρικό επίπεδο. 

β. Τις δράσεις και την ευθύνη σύστασης επιτροπών διαχείρισης των αδέσποτων ζώων. 

γ. Τον συντονισμό και την επίβλεψη του έργου της Πολιτικής Προστασίας. 

δ.  Δημοτική Συγκοινωνία

ε. Μέριμνα για την καλή κατάσταση και λειτουργία του μηχανολογικού εξοπλισμού και οχημάτων.

στ. Τέλεση Πολιτικών Γάμων.

Πολιτισμού, Αθλητισμού, Δημ. Σχέσεων, Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης, Δέσποινα Αϊβατζίδου - Ποριώτου, τηλ. 2132000286

Αρμοδιότητες:

α. Σχεδιασμός προγραμμάτων και πολιτικών για τη βελτίωση της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (σε συνεργασία με τη Δημοτική Επιτροπή Παιδείας) και Υλοποίηση Προγραμμάτων που αφορούν στον Τομέα της Παιδείας.

β. Σχεδιασμός και Υλοποίηση Προγραμμάτων και πολιτικών Πολιτισμού, Άθλησης, Υγείας – Διατροφής. 

γ. Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και Ευαισθητοποίηση.

δ.   Σχεδιασμός και Υλοποίηση προγραμμάτων ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού ιδιαίτερα για το προσωπικό του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων της Διεύθυνσης Παιδείας, Αθλητισμού και Πολιτισμού.

ε. Συνεργασία με Τοπικό Συμβούλιο Νεολαίας. 

στ. Την ευθύνη για την ιστοσελίδα του Δήμου.

ζ.  Το Αυτοτελές Γραφείο Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων.

η. Τέλεση Πολιτικών Γάμων.